กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนุพล ช่วยพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร เสียมไหม
ครูอัตราจ้าง