คณะผู้บริหาร

นายอนุชิต พงค์เกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนัส สาเหล้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณ ทุ่ยอ้น
ครู คศ.3

นางบุญเรือน บุณโยดม
ครู คศ.3