เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนคันธพิทยาคาร

เราภูมิใจโรงเรียนคันธพิทยาคาร
เสถียรสถานมุ่งมั่นให้การศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรม ความรู้สู่การพัฒนา
เพิ่มพูนปัญญาเยาวชนสู่ทางกว้างไกล
ให้คุณธรรมนำความรู้สู่ความเจริญ
ทุกย่างก้าวเดินชีวิตมั่นคงสดใส
รู้เวลา หน้าที่มีประชาธิปไตย
สำคัญยิ่งใหญ่เยาวชนต้องเป็นดี

ดอกบัวบานตระการงามตามหน้าชม
พ้นน้ำท้าสายลมฝึกบ่มให้สมศักดิ์ศรี
บัวงดงามศิษย์งดงามปัญญามี
ภาคภูมิชีวีคือสิ่งที่ยึดมั่น 

ธงเขียวขาวแพรวพราวสะบัดพริ้วไหว
รวมดวงใจผองเราสมานฉันท์
จะธำรงเกียรติไว้ให้ระบือครัน
ภาคภูมิสถาบัน....คันธพิทยาคาร