พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
          1. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
          2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
          3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสู่มาตรฐานสากล
          4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          5. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
          6. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล บริหารโดยมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
          7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
          8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
       
  1. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มีความเป็นผู้นำและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
  2.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
  3.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
  4.  คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  5. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล มีการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน