เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนคันธพิทยาคาร
    ความเป็นมา  กำนันเอื้อม  บุณโยดม   กำนันตำบลปะเหลียน ได้เห็นถึงอุปสรรคในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนในเขตตำบลปะ เหลียนและตำบลแหลมสอมที่อยู่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากทั้ง 2 ตำบลนี้ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเลย  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6 แล้ว  ต้องไปเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์   ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอปะเหลียน    ตั้งอยู่ที่ตำบลสุโส๊ะ   ห่างไปประมาณ   20   กิโลเมตร  หรือไม่ก็ไปเรียน
ที่โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอย่านตาขาว ที่อยู่ห่างไปประมาณ  14  กิโลเมตร  ทำให้ไม่สะดวกแก่การเดินทาง  ถนนยังเป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนจะลำบากมาก ไม่ปลอดภัยแก่การเดินทาง  ทั้งยังไม่เป็นการประหยัด  แก่ผู้ปกครองนักเรียนดังนั้นกำนันเอื้อม  บุณโยดม  ได้ปรึกษาหารือกับราษฎรผู้นำชุมชน  และศึกษาธิการอำเภอปะเหลียน เพื่อจะหาทางจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในตำบลปะเหลียนใน  พ.ศ.  2523  แต่ก็ยังไม่เป็นผล
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2524  กำนันเอื้อม บุณโยดม ยังมีความตั้งใจที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นให้จงได้ จึงได้บริจาคที่ดินของตนเอง   อยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านหาดเลาปัจจุบัน จำนวน 24 ไร่ แต่ก็ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา (ซึ่งกำหนดว่าต้องมีเนื้อที่อย่างน้อย 35 – 50 ไร่ เพื่อเป็นการเติบโตของโรงเรียนในอนาคต)   จึงยังจัดตั้งไม่ได้
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 กำนันเอื้อม บุณโยดม และราษฎรที่มีความต้องการจะให้ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น   ยังไม่ละความพยายาม   ได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์พิรุณ  อนันตธนวิทย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหาดเลา    นายวิเวก  เดชะพันธ์   ศึกษาธิการอำเภอปะเหลียน  และ  
ส.ส.พร  ศรีไตรรัตน์  ส.ส.เขตอำเภอปะเหลียน ก็ตกลงว่าจะขอใช้ที่ดินแปลงที่  2  ของโรงเรียนบ้านหาดเลาซึ่งตั้งอยู่ที่      บ้านหนองคัน  หมู่ที่  3  ตำบลปะเหลียน   ซึ่งห่างจากโรงเรียนบ้านหาดเลามา  ประมาณ  800  เมตร มีจำนวน  23  ไร่  1  งาน  10  ตารางวา  และได้ตกลงขอซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมอีก 10 ไร่ 59  ตารางวา รวมเนื้อที่เป็น 33 ไร่ 1 งาน  69  ตารางวา  ซึ่งมากพอที่จะจัดตั้งโรงเรียนได้  อาจจะขอซื้อเพิ่มเติมอีก   ในอนาคต  แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นอันว่าปี 2525 ก็ยังไม่ได้อีก        ทำให้เกือบจะหมดกำลังใจไปตาม ๆ  กัน
    ต่อมาในปี  พ.ศ.  2526   อาจารย์พิรุณ   อนันตธนวิทย์    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหาดเลา   เห็นความตั้งใจจริงของกำนันตำบลปะเหลียน จึงเริ่มดำเนินการใหม่อีกได้ร่วมปรึกษาหารือ     กำนันเอื้อม  บุณโยดม   ราษฎรที่มีความตั้งใจ  ท่านศึกษาธิการอำเภอปะเหลียน  นายวิเวก  เดชะพันธ์  ส.ส.พร  ศรีไตรรัตน์   ส.ส.จังหวัดตรังซึ่งอยู่ในเขตอำเภอปะเหลียนและ ผอ.เจริญ  ภักดีวานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ได้สำรวจข้อมูลนักเรียนที่จบชั้น ป.6  จากโรงเรียนใกล้เคียงที่เป็นตัวป้อน  ตลอดจนทำบัญชีรายชื่อของราษฎร  ที่มีความต้องการที่จะให้เปิดโรงเรียน เสนอเรื่องไปตามขั้นตอนถึงกรมสามัญศึกษาอีกครั้ง ซึ่งนายเอกวิทย์    ณ ถลาง เป็นอธิบดีกรมสามัญ ในขณะนั้น อธิบดีรับหลักการสนับสนุนให้เปิดโรงเรียน จึงเสนอเรื่องต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งขณะนั้นนายชวน  หลีกภัย   ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในเบื้องแรกก็เกือบ    จะไม่ได้ตั้งอีกเหมือนกัน  เนื่องจากจังหวัดตรัง ได้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ท่าส้ม     อำเภอกันตังขึ้น 1 โรงแล้ว คือโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา  แต่ทางอำเภอปะเหลียนก็ได้ยืนยันอย่างแข็งขันว่าจะขอจัดตั้งโรงเรียนให้จงได้ ประกอบกับนางสาวจุไร  ลียากาศ   ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา ได้รับรายงานข้อมูลและมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่ได้รับ จึงยืนยันขอจัดตั้งโรงเรียนที่ปะเหลียนให้ได้ ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการโดยฯพณฯชวน  หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ   อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนคันธพิทยาคาร ขึ้นในวันที่  20  เมษายน  2527
    เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ จัดตั้งโรงเรียนคันธพิทยาคาร ขึ้นในตำบลปะเหลียน     อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง   ได้แต่งตั้งให้นายเจริญ ภักดีวานิช    ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาว   รัฐชนูปถัมภ์    รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคันธพิทยาคาร   ผอ.เจริญ ภักดีวานิช   ได้ดูแล    ให้ปราบพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนในปัจจุบัน และได้หาผู้รับเหมาก่อสร้างสร้างอาคารโรงฝึกงาน (ช.104) เป็นอาคารหลังแรก  และได้ดำเนินการช่วยจัดครู-อาจารย์จากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ มาช่วยสอนในเบื้องต้น  เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2527  เมื่อวันที่        16  พฤษภาคม  2527  โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหาดเลาเป็นที่เรียนก่อน
(อ.พิรุณ อนันตธนวิทย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหาดเลา ได้เตรียมการให้ อ.สมศักดิ์ สุนทรนนท์ อาจารย์โรงเรียนบ้านหาดเลาดำเนินการรับนักเรียนเตรียมไว้แล้วพอมีคำสั่งให้ เปิดโรงเรียนจึงมีนักเรียนเปิดเรียนได้เลย) โรงเรียนคันธพิทยาคารก็ได้เปิดสอนตามปกติ
    วันที่  17  พฤษภาคม  2527  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้ง  นายมิตร  ศรีชาย     อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์    รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคันธพิทยาคาร 
    วันที่  22   พฤษภาคม  2527   กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้ง  สิบตรีนิคม  มังคะมณี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคันธพิทยาคาร นับเป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท่านแรก
ของโรงเรียนคันธพิทยาคาร  และเมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2545   และดำรงตำแหน่งยาวนานถึง  8  ปีเศษ
การเรียนการสอนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2527  ดำเนินไปตามปกติ  มีครูบรรจุเข้ามาเพิ่มเติม  5  คน  จนถึงวันที่  5  ธันวาคม  2527  เมื่อเห็นว่าการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน  ช.104    แล้วเสร็จ  สิบตรีนิคม  มังคะมณี   ได้ย้ายครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหาดเลา  มาทำการเรียน     การสอนยังพื้นที่ของโรงเรียนคันธพิทยาคารในปัจจุบัน  โดยใช้อาคารโรงฝึกงาน  ช.104    เป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก
^