เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมปอง ห่วงจริง

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายปณต แซ่หลี

บริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวสมใจ เส็นบัด

  หัวหน้า ฝ่ายวิชาการ

บริหารงานการเงิน

 • thumbnail

  นายสุชาญ ชูสิงห์

  1

 • thumbnail

  นายนาวี มะสมัน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจริยา เต้งชู

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ ลุ้งบ้าน

  ครู

^