เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานมหกรรมชูคุณธรรม นำความรู้สู่ผลงาน สานสร้างสุข ประจำปีการศึกษา 2559

งานมหกรรมชูคุณธรรม  นำความรู้ สู่ผลงาน สานสร้างสุข

 ประจำปีการศึกษา  2559

โรงเรียนคันธพิทยาคาร  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่  22  กันยายน  2559  เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ โรงเรียนคันธพิทยาคาร  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
..............................................................
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อ……
 
1. เพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
รายบุคคลในด้านความดี ของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านฐานกิจกรรม  ดี ณ คันธา  จัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาอิสลามศึกษา  วิชาพุทธศาสนา  โรงเรียนคุณธรรม  นักเรียนคุณธรรมและผลงานด้านคุณธรรมอื่นๆ
2. เพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาความสามารถและศักยภาพรายบุคคลในด้านความเก่ง ของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านฐานกิจกรรม  เก่ง ณ คันธา จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงาน แบบบันทึกกิจกรรม Walk  Rally 8 กลุ่มสาระ และผลงาน
/ชิ้นงานการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ
3. เพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาความสามารถและศักยภาพรายบุคคลในด้านความสุข ของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านฐานกิจกรรม  สุข ณ คันธา  จัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นกิจกรรมชุมนุม  21  กิจกรรม  ผลงานดีเด่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 21  กิจกรรม  และกิจกรรมครูนอกกรอบห้องเรียนนอกแบบ 3  กิจกรรม

 

Relate

^