การเปลียนแปลงภูมิอากาศโลก

          เนื้อหาในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ภูมิกาศโลกเปลี่ยนแปลง และการศึกษาภูมิอากาศโลกในอดีต

   การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
   แบบฝึกหัด การเปลี่ยนแปลงของภูเขาน้ำแข็ง


Copyright © 2003The LESA Project
Kirdkao Observatory. All rights reserved.