เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม ดาวเคราะห์สำหรับสิ่งมีชีวิต

จุดประสงค์
         ศึกษาข้อมูลเพื่อค้นหาดาวเคราะห์ที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต

สาระสำคัญ
         สิ่งมีชีวิตจำเป็นจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัย ทำไมโลกจึงเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิต ปัจจัยอะไรบ้างที่เอื้ออำนวยในการดำรงขีวิต ถ้ามสิ่งมีีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น ควรมีรูปร่างลักษณะเช่นใด

เวลาที่ใช้ 2 คาบเรียน

ระดับชั้นเรียน ประถมปลาย - มัธยมต้น

แนวความคิดหลักที่สำคัญ
          ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต

ทักษะ
           การวิเคราะห์ข้อมูล
           การทำงานร่วมกันเป็นทีม

วัสดุและอุปกรณ์
           ไพ่ดาวเคราะห ์
           ใบงานกิจกรรม ดาวเคราะห์สำหรับสิ่งมีชีวิต
           คำแนะนำ: ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต
           อุปกรณ์ในการจดบันทึก
           กระดาษ และอุปกรณ์วาดภาพ

วิธีปฏิบัติในชั้นเรียน
          1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน
          2. แจกไพ่ดาวเคราะห์ คำแนะนำ ใบงาน และอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
          3. นักเรียนแต่ละคนอ่าน คำแนะนำ: ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต
          4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลจากไพ่ดาวเคราะห์ และอภิปรายถึงปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต ของดาวเคราะห์แต่ละดวงว่ามีหรือไม่ เป็นอย่างไร บันทึกคำตอบและเหตุผลลงในใบงานกิจกรรมไพ่ดาวเคราะห์
          5. นักเรียนแต่ละกลุ่มจินตนาการถึง สิ่งมีชีวิตต่างดาวบนดาวเคราะห์ที่ตนเลือก ว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของดาวเคราะห์ ที่อยู่ในไพ่ เป็นรากฐานของความคิด
          6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ภาพวาดสิ่งมีชีวิตในจินตนาการของดาวที่เลือก พร้อมแสดงเหตุผลให้เพื่อนฟัง


Copyright © 2003The LESA Project
Kirdkao Observatory. All rights reserved.