คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานตามโครงสร้างน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 698.26 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.21 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.82 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.28 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารฝ่ายบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.32 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.19 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.14 KB